திருச்சியின் ஒவ்வொரு வீதியிலும் கூவிக்கூவி காய்கறி விற்பனை செய்யப்படும் - திருச்சி மாவட்ட மனித வளர் சங்கம் அதிரடி அறிவிப்பு.

திருச்சியின் ஒவ்வொரு வீதியிலும் கூவிக்கூவி காய்கறி விற்பனை செய்யப்படும் - திருச்சி மாவட்ட மனித வளர் சங்கம் அதிரடி அறிவிப்பு.