திருச்சியில் குறைந்த விலையில் இல்லம் தேடி கடல் மீன்கள் - நாளை (24.01.2023) விலை நிலவரம்

திருச்சியில் குறைந்த விலையில் இல்லம் தேடி கடல் மீன்கள் - நாளை (24.01.2023) விலை நிலவரம்

*EAT FULLY கடல் மீன்கள்*

                       *DATE : 24.01.2023*
                          
????வஞ்சீரம் ( SLICE ONLY )-------------₹ 1020
????வஞ்சீரம் ( KING FISH )----------------₹   720
????பாறை ( TRAVELLY )--------------------₹  560
????நண்டு ( Blue  crab )---------------------₹  560
????இறால் ( PRAWN )------------------------₹  540
????கடல் விறால் ( COBIA  )-------------₹  420
????வெள்ளைகிளைக்கன்----------₹  400
????சீலா ( Super Baracuda )---------------₹ 390

*PURCHASE ANY FISH AND GET 10 % DISCOUNT*
              
                Contact  ==== *96772-69777* 
              
*Rates are including Cutting and packing charges*

               **Delivery charges Extra**