திருச்சியில் குறைந்த விலையில் இல்லம் தேடி கடல் மீன்கள் - நாளை (08.02.2023) விலை நிலவரம்

திருச்சியில் குறைந்த விலையில் இல்லம் தேடி கடல் மீன்கள் - நாளை (08.02.2023) விலை நிலவரம்

EAT FULLY கடல் மீன்கள் (DATE : 08.02.2023)

வஞ்சீரம் ( KING FISH SLICE )------------₹ 1100
வஞ்சீரம் ( KING FISH )----------------------₹ 880
காலா ( SALMON FISH )---------------------₹ 720
நண்டு ( BLUE CRAB )------------------------₹ 680
பாறை BIG( TRAVELLY )--------------------₹ 580
இறால் ( PRAWN )-----------------------------₹ 560
விளமீன் ( EMPEROR FISH )--------------₹ 520
கனவா ( SQUID FISH )-----------------------₹ 540
வெள்ளைகிளைக்கன்--------------------₹ 440
பசந்தி வாவல் ( PORMPERT )------- -- ₹ 400
சங்கரா ( PILOMIYA)---------------------------₹ 400
மதன கொடுவா--------------------------------₹ 400
அய்ல மீன் ( MACKREAL )------------------₹ 300
மத்தி ( SARDINE )--------------------------------₹ 200

(Contact ====96772-69777) (Rates are including Cutting and packing charges) (Delivery charges Extra)